loader

Verkoopsvoorwaarden

1. Definities

 1. ‘Verkoopsvoorwaarden’: deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij de aankoop van Producten;
 2. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten aan U te verstrekken mits voldaan is aan de Verkoopsvoorwaarden;
 3. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
 4. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 5. ‘Product’: alle goederen die te koop aangeboden worden op Onze Website;
 6. ‘Wij/We/Ons/Onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden.
 7. ‘U/Uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;
 8. ‘Partij/Partijen’: U en/of wij;
 9. ‘Website’: https://www.auto-service.be

2. Onze identificatie

Wie zijn wij:

Auto Service
Neringstraat 9
9700 OUDENAARDE BE
BE0411912775

Contact:

3. Toepassing

 • 3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan.
 • 3.2. Wij houden Ons het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen U en ons.

4. Aanbod en aanvaarding

 • 4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.
 • 4.2. We kunnen U niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien U een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is, dan informeren Wij U zo vlug mogelijk per e-mail en heeft U het recht om Uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op Onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.
 • 4.3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in Onze prijzen of voorwaarden.
 • 4.4. Uw aanvaarding van Ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij zullen uiterlijk binnen de 3 werkdagen een bevestiging van het order versturen naar het door U opgegeven e-mailadres.
 • 4.5. Het is Uw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die U aan Ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen Wij U om Ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.
 • 4.6. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u.
 • 4.7. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover We beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.
 • 4.8. De Overeenkomst komt pas tot stand van zodra Wij U een bestelbon op het door U opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over de door U bestelde Producten.
 • 4.9. Prijsoffertes en/of prijzen op Onze Website zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden Wij ons het recht van prijzen op evenredige wijze aan te passen. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een geïndividualiseerde offerte of in een prijs op de Website verbinden Auto Service niet en dienen te worden rechtgezet. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Onze prijzen

 • 5.1. De prijzen van Onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door U te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.
 • 5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten Ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan U worden aangerekend.

6. Betaling

 • 6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten aanvaarden Wij Bancontact, Visa en Mastercard.
 • 6.2. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.
 • 6.3. Voor de afhandeling van de betalingen maken Wij gebruik van het externe betalingsplatform van Mollie De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de Verkoopsvoorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.
 • 6.4. Wij stellen Onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door U verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

7. Levering

 • 7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om Uw bestelling binnen de 5 werkdagen te leveren.
 • 7.2. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in Uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door U aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan U zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs Uw kant of door een tekortkoming van de door U aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor Uw rekening.
 • 7.3. Wij doen voor sommige leveringen beroep op betrouwbare externe partijen, met name Bpost. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
 • 7.4. Wanneer Wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 5 werkdagen te laten leveren, dan verzoekt U de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer We niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen We spoedig en uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
 • 7.5. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten Onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op U over van zodra U (of een door U aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken U er evenwel op attent dat hoewel U het Product na volledige betaling in eigendom houdt, U niet Onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Ons of bij Onze licentiegevers berusten.
 • 7.6. U verbindt er zich toe zo nodig derden op Ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt U zich ertoe om Ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.

8. Herroepingsrecht (enkel van toepassing op Consumenten)

 • 8.1. Op basis van het herroepingsrecht kan Consument binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag Uw feedback zodat We Onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • 8.2. Indien Consument meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra deze, of een door Consument aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Product fysiek in bezit neemt.
 • 8.3. Indien de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra Consument, of een door Consument aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.
 • 8.4. Als Consument beroep wil doen op het herroepingsrecht, dan stelt Consument Ons daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Consument kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat hier (modelformulier-herroepingsrecht.pdf) te vinden is of kan Ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin de Consument meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar Auto Service, Neringstraat 9, 9700 OUDENAARDE (BE).
 • 8.5. Van zodra Consument zijn/haar herroepingsrecht aan Ons heeft meegedeeld, moet Consument binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Consument Ons de mededeling heeft gedaan de Producten naar Ons terugsturen in de originele verpakking.
 • 8.6. Indien Consument het herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen Wij aan Consument het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop We geïnformeerd worden over de beslissing van Consument. OF Wij betalen Consument terug van zodra We alle Producten hebben ontvangen, of van zodra Consument Ons het bewijs levert dat Consument de Producten heeft teruggezonden.
 • 8.7. Wij vergoeden alle betalingen die Wij van Consument ontvangen hebben, inclusief leveringskosten, tenzij Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die Wij aanbieden.
 • 8.8. Wij zullen Consument terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
 • 8.9. Indien Consument gebruik maakt van Uw herroepingsrecht, dan staat Consument in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat Consument in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Consument neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten Ons in goede staat bereiken. Consument beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de dag van mededeling om de Producten terug te sturen.
 • 8.10. Consument heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
  • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
 • 8.11. De Consument is aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

9. Garantie (enkel van toepassing voor Consumenten)

 • 9.1. Consument beschikt over een wettelijke garantie van twee jaar. Consument kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. Consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan Consument kennis had op het ogenblik van de verkoop.
 • 9.2. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het Product aan Consument.
 • 9.3. Indien het Product defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Wij moeten het tegendeel bewijzen indien We niet akkoord gaan. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet Consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.
 • 9.4. Indien Consument van garantie wenst gebruik te maken, moet Consument Ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee weken na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via webshop@auto-service.be. Wij verzoeken Consument om Ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).
 • 9.5. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Ons of voor Consument ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden Wij Ons ertoe om Consument een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het Product.
 • 9.6. De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:
  • schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door U aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken;
  • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
  • schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. U mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
  • onroerende goederen

10. Klantendienst

 • 10.1. Wij streven ernaar om Onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor U ter beschikking op het telefoonnummer +32 55 31 48 05, via e-mail op webshop@auto-service.be of per post op het volgende adres Auto Service, Neringstraat 9, 9700 OUDENAARDE (BE). Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

11. Aansprakelijkheid

 • 11.1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van Onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
 • 11.2. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt Uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.
 • 11.3. Indien Wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat U heeft betaald voor de aangekochte Producten.

12. Bescherming van persoonsgegevens

 • 12.1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met Onze privacy policy.

13. Intellectuele eigendom

 • 13.1. De inhoud van de Website is Onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

14. Overmacht

 • 14.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.
 • 14.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen Wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door U werden betaald en niet werden geleverd).

15. Algemeen

 • 15.1. Indien een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.
 • 15.2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.
 • 15.3. Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.
 • 15.4. De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • 16.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 • 16.2. Als Consument kan U een geschil over deze Verkoopsvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt U op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show..